Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 10/12/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
5 lần
01,10
10 lần
02,20
15 lần
03,30
12 lần
05,50
6 lần
07,70
6 lần
08,80
11 lần
09,90
7 lần
11,11
4 lần
12,21
11 lần
13,31
8 lần
15,51
6 lần
16,61
1 lần
17,71
6 lần
18,81
8 lần
19,91
8 lần
22,22
5 lần
23,32
11 lần
25,52
6 lần
27,72
9 lần
28,82
11 lần
29,92
15 lần
33,33
4 lần
34,43
2 lần
35,53
2 lần
36,63
2 lần
37,73
4 lần
38,83
8 lần
39,93
12 lần
40,04
1 lần
41,14
2 lần
42,24
3 lần
45,54
2 lần
47,74
2 lần
48,84
2 lần
60,06
1 lần
62,26
1 lần
65,56
2 lần
67,76
2 lần
68,86
2 lần
69,96
2 lần
75,57
2 lần
77,77
2 lần
78,87
5 lần
79,97
5 lần
85,58
4 lần
88,88
4 lần
89,98
10 lần
95,59
6 lần
99,99
2 lần