Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 20/02/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
2 lần
01,10
6 lần
03,30
5 lần
07,70
5 lần
08,80
2 lần
11,11
4 lần
12,21
4 lần
13,31
4 lần
14,41
3 lần
15,51
1 lần
16,61
1 lần
18,81
5 lần
19,91
1 lần
20,02
4 lần
22,22
2 lần
23,32
5 lần
24,42
2 lần
28,82
3 lần
33,33
3 lần
34,43
2 lần
35,53
3 lần
40,04
3 lần
48,84
2 lần
49,94
1 lần
50,05
2 lần
52,25
1 lần
59,95
3 lần
60,06
1 lần
62,26
2 lần
71,17
1 lần
74,47
1 lần
79,97
1 lần
83,38
3 lần
93,39
1 lần
99,99
1 lần