Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 73 ra ngày 30/11/2018 đến ngày 10/12/2018 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 34 ra ngày 30/11/2018 đến ngày 10/12/2018 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 31 ra ngày 30/11/2018 đến ngày 10/12/2018 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 83 ra ngày 28/11/2018 đến ngày 10/12/2018 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 40 ra ngày 27/11/2018 đến ngày 10/12/2018 chưa ra là 13 ngày
- Cặp số 20 ra ngày 26/11/2018 đến ngày 10/12/2018 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 28 ra ngày 25/11/2018 đến ngày 10/12/2018 chưa ra là 15 ngày
- Cặp số 10 ra ngày 25/11/2018 đến ngày 10/12/2018 chưa ra là 15 ngày
- Cặp số 17 ra ngày 20/11/2018 đến ngày 10/12/2018 chưa ra là 20 ngày