Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 13/07/2021 (41507) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 11 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 02/06/2021 (51714) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 52 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 23/07/2021 (46724) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 85
ngày
- Đầu 3 ra ngày 20/07/2021 (23036) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 4 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 08/07/2021 (10346) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 16 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 15/07/2021 (70957) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 9 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 22/07/2021 (23166) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 18/07/2021 (32872) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 6 ngày 62
ngày
- Đầu 8 ra ngày 21/07/2021 (47188) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 3 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 24/07/2021 (77196) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 56
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 09/07/2021 (70060) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 15 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 05/07/2021 (91701) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 19 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 18/07/2021 (32872) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 6 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 19/07/2021 (47133) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 5 ngày 68
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 23/07/2021 (46724) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 01/07/2021 (01275) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 23 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 24/07/2021 (77196) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 66
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 15/07/2021 (70957) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 9 ngày 68
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 21/07/2021 (47188) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 3 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 17/07/2021 (05779) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 7 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 16/07/2021 (37782) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 8 ngày 53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 05/07/2021 (91701) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 19 ngày 70
ngày
- Tổng 2 ra ngày 22/07/2021 (23166) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 11/07/2021 (38294) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 13 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 06/07/2021 (46868) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 18 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 24/07/2021 (77196) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 23/07/2021 (46724) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 68
ngày
- Tổng 7 ra ngày 13/07/2021 (41507) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 11 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 14/07/2021 (98653) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 10 ngày 67
ngày
- Tổng 9 ra ngày 20/07/2021 (23036) đến 24/07/2021 vẫn chưa ra là 4 ngày 91
ngày