Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 30/07/2022 (96409) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 13 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 10/08/2022 (42119) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 08/08/2022 (76821) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 4 ngày 85
ngày
- Đầu 3 ra ngày 02/08/2022 (36335) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 10 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 28/06/2022 (13149) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 45 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 01/08/2022 (46555) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 11 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 31/07/2022 (50267) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 12 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 12/08/2022 (93970) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 0 ngày 62
ngày
- Đầu 8 ra ngày 11/08/2022 (44082) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 07/08/2022 (80395) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 5 ngày 56
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 12/08/2022 (93970) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 0 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 08/08/2022 (76821) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 4 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 11/08/2022 (44082) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 06/08/2022 (74873) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 6 ngày 68
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 21/07/2022 (27404) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 22 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 07/08/2022 (80395) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 5 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 03/08/2022 (37686) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 9 ngày 66
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 31/07/2022 (50267) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 12 ngày 68
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 26/07/2022 (00558) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 17 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 10/08/2022 (42119) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 11/08/2022 (44082) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 04/08/2022 (27492) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 8 ngày 70
ngày
- Tổng 2 ra ngày 25/07/2022 (69502) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 18 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 08/08/2022 (76821) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 4 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 07/08/2022 (80395) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 5 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 20/07/2022 (25496) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 23 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 12/07/2022 (23151) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 31 ngày 68
ngày
- Tổng 7 ra ngày 12/08/2022 (93970) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 0 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 09/08/2022 (00180) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 3 ngày 67
ngày
- Tổng 9 ra ngày 30/07/2022 (96409) đến 12/08/2022 vẫn chưa ra là 13 ngày 91
ngày
  • Đang cập nhật tin tức mới.
  • XEM THÊM