Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

17/05/2000 về 21170 sau đó 18/05/2000 về 62244
09/07/2000 về 44770 sau đó 10/07/2000 về 00918
01/08/2000 về 74970 sau đó 02/08/2000 về 30664
07/08/2000 về 91670 sau đó 08/08/2000 về 22827
02/01/2001 về 74470 sau đó 03/01/2001 về 20725
18/04/2001 về 71370 sau đó 19/04/2001 về 63741
23/05/2001 về 39270 sau đó 24/05/2001 về 38129
05/01/2002 về 15170 sau đó 06/01/2002 về 65651
07/01/2002 về 48070 sau đó 08/01/2002 về 47407
20/02/2002 về 19170 sau đó 21/02/2002 về 30315
30/09/2002 về 12570 sau đó 01/10/2002 về 85082
25/05/2003 về 77570 sau đó 26/05/2003 về 32809
06/09/2003 về 53170 sau đó 07/09/2003 về 56705
22/12/2003 về 62570 sau đó 23/12/2003 về 57026
02/06/2004 về 29770 sau đó 03/06/2004 về 09294
07/01/2005 về 39270 sau đó 08/01/2005 về 85415
31/07/2005 về 84370 sau đó 01/08/2005 về 33422
17/03/2006 về 37670 sau đó 18/03/2006 về 75045
12/04/2006 về 47370 sau đó 13/04/2006 về 16762
11/05/2006 về 44170 sau đó 12/05/2006 về 59782
04/10/2006 về 79270 sau đó 05/10/2006 về 96351
12/12/2006 về 51970 sau đó 13/12/2006 về 90457
01/02/2007 về 72670 sau đó 02/02/2007 về 83419
25/04/2007 về 85270 sau đó 26/04/2007 về 52138
08/06/2007 về 65370 sau đó 09/06/2007 về 99879
12/06/2007 về 11370 sau đó 13/06/2007 về 10494
07/09/2007 về 75770 sau đó 08/09/2007 về 51364
30/04/2008 về 61670 sau đó 01/05/2008 về 38368
15/05/2008 về 38970 sau đó 16/05/2008 về 00352
08/07/2008 về 96370 sau đó 09/07/2008 về 71537
11/08/2008 về 31070 sau đó 12/08/2008 về 73274
13/10/2008 về 52970 sau đó 14/10/2008 về 33865
05/04/2009 về 65370 sau đó 06/04/2009 về 24335
04/10/2009 về 76770 sau đó 05/10/2009 về 54960
29/01/2010 về 22470 sau đó 30/01/2010 về 98330
18/02/2010 về 25970 sau đó 19/02/2010 về 57806
28/03/2010 về 16170 sau đó 29/03/2010 về 90097
26/04/2010 về 65170 sau đó 27/04/2010 về 50884
03/05/2010 về 55870 sau đó 04/05/2010 về 27931
31/12/2010 về 72070 sau đó 01/01/2011 về 24028
14/01/2011 về 63970 sau đó 15/01/2011 về 77030
19/02/2011 về 90670 sau đó 20/02/2011 về 75599
07/04/2011 về 26570 sau đó 08/04/2011 về 82033
09/04/2011 về 18970 sau đó 10/04/2011 về 18520
17/04/2011 về 76870 sau đó 18/04/2011 về 13729
27/05/2011 về 49870 sau đó 28/05/2011 về 11595
23/07/2011 về 35070 sau đó 24/07/2011 về 59635
29/08/2011 về 41470 sau đó 30/08/2011 về 07051
30/10/2011 về 78170 sau đó 31/10/2011 về 10064
10/12/2011 về 82470 sau đó 11/12/2011 về 60324
17/12/2011 về 51370 sau đó 18/12/2011 về 81892
10/01/2012 về 65170 sau đó 11/01/2012 về 32980
01/04/2012 về 35970 sau đó 02/04/2012 về 62760
18/05/2012 về 64770 sau đó 19/05/2012 về 08281
24/02/2013 về 62370 sau đó 25/02/2013 về 65404
03/04/2013 về 87670 sau đó 04/04/2013 về 51222
15/01/2014 về 14570 sau đó 16/01/2014 về 90626
31/05/2014 về 19070 sau đó 01/06/2014 về 51233
30/07/2014 về 86970 sau đó 31/07/2014 về 44282
18/08/2014 về 42470 sau đó 19/08/2014 về 05597
26/08/2014 về 17870 sau đó 27/08/2014 về 63755
24/10/2014 về 41770 sau đó 25/10/2014 về 13256
20/12/2014 về 50270 sau đó 21/12/2014 về 79952
24/06/2015 về 36770 sau đó 25/06/2015 về 83019
24/08/2015 về 34970 sau đó 25/08/2015 về 50519
25/10/2015 về 76970 sau đó 26/10/2015 về 16894
02/11/2015 về 52970 sau đó 03/11/2015 về 39435
15/07/2016 về 49070 sau đó 16/07/2016 về 57878
18/07/2016 về 88570 sau đó 19/07/2016 về 61718
28/08/2016 về 39470 sau đó 29/08/2016 về 31946
30/09/2016 về 06570 sau đó 01/10/2016 về 23398
23/11/2016 về 61570 sau đó 24/11/2016 về 44896
02/04/2017 về 31270 sau đó 03/04/2017 về 06143
17/05/2017 về 89370 sau đó 18/05/2017 về 35236
07/06/2017 về 35870 sau đó 08/06/2017 về 29887
30/07/2017 về 55570 sau đó 31/07/2017 về 09747
21/09/2017 về 89470 sau đó 22/09/2017 về 10587
23/09/2017 về 18770 sau đó 24/09/2017 về 26652
18/10/2017 về 89570 sau đó 19/10/2017 về 59331
29/10/2017 về 31270 sau đó 30/10/2017 về 13687
02/12/2017 về 70870 sau đó 03/12/2017 về 95809
14/04/2018 về 71370 sau đó 15/04/2018 về 25452
16/05/2018 về 71470 sau đó 17/05/2018 về 87623
20/05/2018 về 32370 sau đó 21/05/2018 về 06511
24/07/2018 về 91570 sau đó 25/07/2018 về 43841
12/11/2018 về 20970 sau đó 13/11/2018 về 07459
09/05/2020 về 71770 sau đó 10/05/2020 về 32765
09/06/2020 về 27570 sau đó 10/06/2020 về 63530
05/07/2020 về 11070 sau đó 06/07/2020 về 25470
06/07/2020 về 25470 sau đó 07/07/2020 về 73860
17/09/2020 về 04170 sau đó 18/09/2020 về 20290
19/12/2020 về 20370 sau đó 20/12/2020 về 45188
09/04/2021 về 52070 sau đó 10/04/2021 về 85313
11/05/2021 về 57470 sau đó 12/05/2021 về 49650
26/06/2022 về 46970 sau đó 27/06/2022 về 62171

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 70 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
711501
131881
901603
701303
652591
412111
231524
092873
312471
361431
961981
461182
781353
943193
561551
972823
332262
222041
811801
921241
643513
951292
201991
281841
061741
371681
791381
571621
451152
051071
251271
441

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
061113
19109
212114
31356
47119
5121210
610716
75109
810810
911109

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 3(13 lần) - 5(12 lần) - 2(12 lần) - 9(11 lần) - 8(10 lần) - 6(10 lần) - 1(9 lần) - 4(7 lần) - 0(6 lần) - 7(5 lần)
Chạm đuôi : 5(12 lần) - 2(11 lần) - 0(11 lần) - 4(11 lần) - 1(10 lần) - 9(10 lần) - 7(10 lần) - 8(8 lần) - 6(7 lần) - 3(5 lần)
Tổng : 6(16 lần) - 0(13 lần) - 8(10 lần) - 5(10 lần) - 1(9 lần) - 9(9 lần) - 7(9 lần) - 4(9 lần) - 3(6 lần) - 2(4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 7 sau khi ra 70 vào Thứ 6

Ngày 10/04/2021 giải đặc biệt về 85313 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4
Ngày 01/10/2016 giải đặc biệt về 23398 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 16/07/2016 giải đặc biệt về 57878 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 25/10/2014 giải đặc biệt về 13256 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 19/05/2012 giải đặc biệt về 08281 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 28/05/2011 giải đặc biệt về 11595 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 15/01/2011 giải đặc biệt về 77030 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3
Ngày 01/01/2011 giải đặc biệt về 24028 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0
Ngày 30/01/2010 giải đặc biệt về 98330 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3
Ngày 08/09/2007 giải đặc biệt về 51364 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 09/06/2007 giải đặc biệt về 99879 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 18/03/2006 giải đặc biệt về 75045 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9
Ngày 08/01/2005 giải đặc biệt về 85415 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 13/08 sau khi ra 70 vào ngày 12/08

Ngày 13/08/2000 giải đặc biệt về 90652 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7
Ngày 13/08/2001 giải đặc biệt về 87744 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
Ngày 13/08/2002 giải đặc biệt về 84114 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 13/08/2003 giải đặc biệt về 16435 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8
Ngày 13/08/2004 giải đặc biệt về 33019 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 13/08/2005 giải đặc biệt về 59595 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 13/08/2006 giải đặc biệt về 80707 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 13/08/2007 giải đặc biệt về 55163 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 13/08/2008 giải đặc biệt về 09107 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 13/08/2009 giải đặc biệt về 33989 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 13/08/2010 giải đặc biệt về 30147 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1
Ngày 13/08/2011 giải đặc biệt về 51066 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 13/08/2012 giải đặc biệt về 54610 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 13/08/2013 giải đặc biệt về 85368 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4
Ngày 13/08/2014 giải đặc biệt về 38063 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 13/08/2015 giải đặc biệt về 15389 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 13/08/2016 giải đặc biệt về 81827 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9
Ngày 13/08/2017 giải đặc biệt về 95407 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 13/08/2018 giải đặc biệt về 62149 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3
Ngày 13/08/2019 giải đặc biệt về 93981 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 13/08/2020 giải đặc biệt về 42857 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 13/08/2021 giải đặc biệt về 17044 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
  • Đang cập nhật tin tức mới.
  • XEM THÊM