Chu kỳ max dàn cùng về

Hướng dẫn sử dụng

Khoảng ngày cần xem

Dãy số cần thống kê

Kết quả thống kê

Dàn số: 01 02
Ngưỡng cực đại xuất hiện: 17 ngày tính cả ngày về
( 18/08/2009 đến 04/09/2009 )
Điểm gan đến nay là: 62 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 14/07/2019 )