Thống kê 2 số cuối XSMB

Khoảng ngày cần xem

Nhập con số muốn xem

Thống kê theo

Thống kê đối với giải đặc biệt

Ngày về gần nhất 08/07/2018
Số lần về trong 10 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua 4 lần
Từ 01/01/2000 đến 19/01/2019 76 lần

Thống kê đối với tất cả các giải trong bảng kết quả

Ngày về gần nhất 18/01/2019
Số lần về trong 10 ngày vừa qua 4 lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua 7 lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua 83 lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua 83 lần
Từ 01/01/2000 đến 19/01/2019 1438 lần