Thống kê cặp số anh em

Chọn biên độ ngày

Nhập dãy số cần thống kê

 

Kết quả thống kê

Thống kê 20 cặp số về nhiều nhất sau những ngày dãy số 00 11 22 về:
Cặp số 73 về 35 lần Cặp số 55 về 35 lần
Cặp số 81 về 33 lần Cặp số 01 về 33 lần
Cặp số 32 về 33 lần Cặp số 25 về 32 lần
Cặp số 22 về 32 lần Cặp số 71 về 31 lần
Cặp số 05 về 31 lần Cặp số 86 về 31 lần
Cặp số 78 về 30 lần Cặp số 23 về 30 lần
Cặp số 15 về 30 lần Cặp số 27 về 30 lần
Cặp số 31 về 29 lần Cặp số 11 về 29 lần
Cặp số 59 về 29 lần Cặp số 60 về 29 lần
Cặp số 24 về 29 lần Cặp số 99 về 29 lần