Thống kê cặp số anh em

Chọn biên độ ngày

Nhập dãy số cần thống kê

 

Kết quả thống kê

Thống kê 20 cặp số về nhiều nhất sau những ngày dãy số 00 11 22 về:
Cặp số 73 về 39 lần Cặp số 01 về 35 lần
Cặp số 55 về 35 lần Cặp số 22 về 34 lần
Cặp số 81 về 34 lần Cặp số 25 về 33 lần
Cặp số 32 về 33 lần Cặp số 86 về 32 lần
Cặp số 16 về 31 lần Cặp số 31 về 31 lần
Cặp số 71 về 31 lần Cặp số 05 về 31 lần
Cặp số 24 về 31 lần Cặp số 29 về 30 lần
Cặp số 60 về 30 lần Cặp số 11 về 30 lần
Cặp số 68 về 30 lần Cặp số 99 về 30 lần
Cặp số 23 về 30 lần Cặp số 27 về 30 lần