Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt

Hướng dẫn sử dụng

Khoảng ngày cần xem

Dãy số cần thống kê

 

Kết quả thống kê

Dàn số: 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ngưỡng cực đại xuất hiện: 62 ngày tính cả ngày về
( 03/06/2014 đến 04/08/2014 )
Điểm gan đến nay là: 0 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 18/01/2018 )