Thống kê chu kỳ đặc biệt

Tỉnh thành:
Biên độ ngày:

 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 27/02/2024 (36209) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 5 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 22/01/2024 (36910) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 41 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 30/01/2024 (08524) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 33 ngày 85
ngày
- Đầu 3 ra ngày 03/03/2024 (17632) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 0 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 29/02/2024 (39648) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 3 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 23/02/2024 (16053) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 9 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 01/03/2024 (71961) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 2 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 14/02/2024 (17670) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 18 ngày 62
ngày
- Đầu 8 ra ngày 22/02/2024 (82488) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 10 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 17/02/2024 (58294) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 15 ngày 56
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 14/02/2024 (17670) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 18 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 01/03/2024 (71961) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 2 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 03/03/2024 (17632) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 0 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 02/03/2024 (77433) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày 68
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 26/02/2024 (27234) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 6 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 28/02/2024 (77645) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 4 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 20/02/2024 (57406) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 12 ngày 66
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 21/02/2024 (99937) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 11 ngày 68
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 29/02/2024 (39648) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 3 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 27/02/2024 (36209) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 5 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 21/02/2024 (99937) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 11 ngày 54
ngày
- Tổng 1 ra ngày 19/02/2024 (75801) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 13 ngày 70
ngày
- Tổng 2 ra ngày 29/02/2024 (39648) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 3 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 18/02/2024 (39903) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 14 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 15/02/2024 (48331) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 17 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 03/03/2024 (17632) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 0 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 02/03/2024 (77433) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 1 ngày 68
ngày
- Tổng 7 ra ngày 01/03/2024 (71961) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 2 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 23/02/2024 (16053) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 9 ngày 67
ngày
- Tổng 9 ra ngày 28/02/2024 (77645) đến 03/03/2024 vẫn chưa ra là 4 ngày 91
ngày