Thống kê đầu đuôi lô tô

Hướng dẫn sử dụng

Khoảng ngày cần xem

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 30/05/2018 - 19/06/2018

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19/06/2018 5 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần
18/06/2018 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần
17/06/2018 4 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần
16/06/2018 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
15/06/2018 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần
14/06/2018 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
13/06/2018 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần
12/06/2018 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần
11/06/2018 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
10/06/2018 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần
09/06/2018 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần
08/06/2018 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần
07/06/2018 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần
06/06/2018 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần
05/06/2018 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần
04/06/2018 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 6 lần 2 lần
03/06/2018 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần
02/06/2018 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
01/06/2018 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần
31/05/2018 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần
30/05/2018 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 30/05/2018 - 19/06/2018

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19/06/2018 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần
18/06/2018 3 lần 5 lần 0 lần 4 lần 5 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
17/06/2018 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần
16/06/2018 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần
15/06/2018 3 lần 1 lần 3 lần 7 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
14/06/2018 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần
13/06/2018 4 lần 2 lần 6 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần
12/06/2018 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
11/06/2018 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần
10/06/2018 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
09/06/2018 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần
08/06/2018 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần
07/06/2018 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần
06/06/2018 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần
05/06/2018 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần
04/06/2018 5 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần
03/06/2018 5 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
02/06/2018 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 6 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
01/06/2018 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 5 lần
31/05/2018 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
30/05/2018 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần