thong ke dau duoi loto

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh
 

Kết quả thống kê đầu Loto 31/03/2024 - 20/04/2024

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20/04/24 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 6 lần
19/04/24 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần
18/04/24 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
17/04/24 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
16/04/24 1 lần 7 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần
15/04/24 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
14/04/24 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
13/04/24 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
12/04/24 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 4 lần
11/04/24 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần
10/04/24 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần
09/04/24 0 lần 6 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 8 lần 1 lần 1 lần 3 lần
08/04/24 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần
07/04/24 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần
06/04/24 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
05/04/24 3 lần 8 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần
04/04/24 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần
03/04/24 4 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
02/04/24 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần
01/04/24 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần
31/03/24 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 31/03/2024 - 20/04/2024

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20/04/24 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 7 lần
19/04/24 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần
18/04/24 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần
17/04/24 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần
16/04/24 3 lần 5 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
15/04/24 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần
14/04/24 5 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
13/04/24 8 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
12/04/24 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần
11/04/24 4 lần 3 lần 3 lần 7 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần
10/04/24 1 lần 1 lần 8 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
09/04/24 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần
08/04/24 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần
07/04/24 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần
06/04/24 2 lần 6 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 5 lần
05/04/24 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần
04/04/24 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần
03/04/24 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 7 lần
02/04/24 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần
01/04/24 3 lần 0 lần 5 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần
31/03/24 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần