Thống kê đầu đuôi lô tô

Hướng dẫn sử dụng

Khoảng ngày cần xem

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 02/04/2018 - 22/04/2018

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22/04/2018 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
21/04/2018 0 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần
20/04/2018 3 lần 5 lần 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
19/04/2018 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần
18/04/2018 2 lần 3 lần 4 lần 8 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
17/04/2018 5 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
16/04/2018 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
15/04/2018 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 7 lần 3 lần
14/04/2018 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần
13/04/2018 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần
12/04/2018 1 lần 6 lần 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
11/04/2018 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần
10/04/2018 2 lần 1 lần 7 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần
09/04/2018 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 6 lần 0 lần
08/04/2018 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 0 lần 4 lần 4 lần
07/04/2018 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần
06/04/2018 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 4 lần
05/04/2018 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần
04/04/2018 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần
03/04/2018 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần
02/04/2018 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần 7 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 02/04/2018 - 22/04/2018

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22/04/2018 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần
21/04/2018 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 5 lần 5 lần 2 lần 0 lần
20/04/2018 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 0 lần
19/04/2018 4 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
18/04/2018 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
17/04/2018 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
16/04/2018 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần
15/04/2018 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần
14/04/2018 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần 5 lần 4 lần
13/04/2018 1 lần 7 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
12/04/2018 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 7 lần 2 lần 2 lần 1 lần
11/04/2018 4 lần 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
10/04/2018 2 lần 2 lần 6 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần
09/04/2018 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
08/04/2018 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần
07/04/2018 1 lần 2 lần 3 lần 6 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần
06/04/2018 4 lần 6 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
05/04/2018 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần
04/04/2018 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần
03/04/2018 1 lần 1 lần 3 lần 6 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần
02/04/2018 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần