Thống kê đầu đuôi lô tô

Hướng dẫn sử dụng

Khoảng ngày cần xem

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 28/07/2018 - 17/08/2018

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17/08/2018 1 lần 2 lần 6 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần
16/08/2018 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 5 lần 7 lần 2 lần 5 lần 0 lần
15/08/2018 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần
14/08/2018 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
13/08/2018 6 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần
12/08/2018 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần
11/08/2018 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 4 lần 3 lần
10/08/2018 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 6 lần 4 lần
09/08/2018 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần
08/08/2018 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
07/08/2018 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần
06/08/2018 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần
05/08/2018 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần
04/08/2018 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần
03/08/2018 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần
02/08/2018 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 6 lần 4 lần
01/08/2018 2 lần 6 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 7 lần 0 lần 1 lần 1 lần
31/07/2018 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần
30/07/2018 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 6 lần 5 lần
29/07/2018 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 5 lần
28/07/2018 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 6 lần 5 lần 3 lần 1 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 28/07/2018 - 17/08/2018

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17/08/2018 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
16/08/2018 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần
15/08/2018 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần
14/08/2018 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần
13/08/2018 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần
12/08/2018 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần
11/08/2018 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần
10/08/2018 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 7 lần 3 lần 1 lần 2 lần
09/08/2018 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần
08/08/2018 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 7 lần 1 lần 3 lần 5 lần
07/08/2018 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
06/08/2018 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 5 lần 4 lần 2 lần
05/08/2018 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 5 lần
04/08/2018 0 lần 3 lần 6 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
03/08/2018 4 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
02/08/2018 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 3 lần 5 lần 3 lần
01/08/2018 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 7 lần 1 lần 5 lần
31/07/2018 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 9 lần 2 lần 1 lần 1 lần
30/07/2018 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần
29/07/2018 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
28/07/2018 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần