Thống kê đầu đuôi lô tô

Hướng dẫn sử dụng

Khoảng ngày cần xem

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 04/11/2017 - 24/11/2017

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24/11/2017 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần
23/11/2017 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
22/11/2017 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
21/11/2017 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 4 lần 2 lần 4 lần
20/11/2017 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
19/11/2017 6 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần
18/11/2017 4 lần 2 lần 12 lần 8 lần 8 lần 8 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần
17/11/2017 6 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
16/11/2017 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 7 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
15/11/2017 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 7 lần 0 lần 4 lần
14/11/2017 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
13/11/2017 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 0 lần
12/11/2017 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần
11/11/2017 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 7 lần 4 lần 4 lần
10/11/2017 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 7 lần 2 lần 3 lần 2 lần
09/11/2017 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 6 lần 3 lần 0 lần 3 lần
08/11/2017 1 lần 0 lần 6 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần
07/11/2017 4 lần 6 lần 6 lần 10 lần 4 lần 6 lần 8 lần 0 lần 2 lần 8 lần
06/11/2017 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
05/11/2017 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
04/11/2017 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 5 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 04/11/2017 - 24/11/2017

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24/11/2017 3 lần 6 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần
23/11/2017 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần
22/11/2017 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần
21/11/2017 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 7 lần 1 lần
20/11/2017 5 lần 2 lần 6 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần
19/11/2017 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần
18/11/2017 6 lần 4 lần 12 lần 2 lần 6 lần 8 lần 6 lần 2 lần 6 lần 2 lần
17/11/2017 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần
16/11/2017 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 4 lần
15/11/2017 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 1 lần 4 lần
14/11/2017 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
13/11/2017 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần
12/11/2017 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 7 lần 3 lần 1 lần 1 lần
11/11/2017 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
10/11/2017 8 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
09/11/2017 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 7 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần
08/11/2017 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần
07/11/2017 4 lần 6 lần 6 lần 4 lần 4 lần 8 lần 6 lần 4 lần 12 lần 0 lần
06/11/2017 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 6 lần 0 lần 6 lần 2 lần 3 lần
05/11/2017 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
04/11/2017 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần