thong ke dau duoi loto

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 14/05/2023 - 03/06/2023

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
03/06/23 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 7 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
02/06/23 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
01/06/23 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 6 lần 4 lần 3 lần
31/05/23 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 7 lần 2 lần 3 lần 2 lần
30/05/23 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 7 lần 1 lần 3 lần 2 lần
29/05/23 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
28/05/23 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 6 lần 1 lần
27/05/23 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
26/05/23 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
25/05/23 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần
24/05/23 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 6 lần 4 lần 4 lần 3 lần
23/05/23 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
22/05/23 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần
21/05/23 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần
20/05/23 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần
19/05/23 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 7 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
18/05/23 0 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
17/05/23 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 6 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần
16/05/23 2 lần 2 lần 0 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần
15/05/23 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
14/05/23 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 14/05/2023 - 03/06/2023

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
03/06/23 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
02/06/23 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
01/06/23 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần
31/05/23 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần
30/05/23 7 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần
29/05/23 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
28/05/23 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần
27/05/23 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
26/05/23 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
25/05/23 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
24/05/23 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần
23/05/23 5 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần
22/05/23 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 4 lần
21/05/23 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần
20/05/23 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 8 lần 1 lần 3 lần
19/05/23 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 8 lần 4 lần 1 lần 2 lần
18/05/23 2 lần 4 lần 8 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
17/05/23 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần
16/05/23 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 5 lần
15/05/23 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần
14/05/23 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần