Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 29/05/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
02,20
4 lần
03,30
2 lần
04,40
7 lần
05,50
6 lần
06,60
3 lần
07,70
8 lần
08,80
5 lần
12,21
1 lần
13,31
2 lần
14,41
2 lần
15,51
2 lần
16,61
1 lần
17,71
4 lần
19,91
1 lần
22,22
5 lần
23,32
7 lần
24,42
14 lần
25,52
13 lần
26,62
10 lần
27,72
16 lần
28,82
15 lần
29,92
10 lần
33,33
1 lần
34,43
7 lần
35,53
6 lần
36,63
5 lần
37,73
15 lần
38,83
8 lần
39,93
10 lần
44,44
6 lần
45,54
7 lần
46,64
4 lần
47,74
14 lần
48,84
10 lần
49,94
8 lần
55,55
5 lần
56,65
7 lần
57,75
11 lần
58,85
4 lần
59,95
9 lần
66,66
4 lần
67,76
8 lần
68,86
8 lần
69,96
8 lần
77,77
6 lần
78,87
9 lần
79,97
11 lần
81,18
2 lần
88,88
2 lần
89,98
7 lần
90,09
5 lần
99,99
4 lần