Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 19/04/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 12 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
4 lần
01,10
4 lần
03,30
10 lần
04,40
2 lần
06,60
3 lần
08,80
3 lần
09,90
6 lần
11,11
6 lần
12,21
6 lần
13,31
22 lần
14,41
7 lần
15,51
7 lần
16,61
14 lần
17,71
1 lần
18,81
11 lần
19,91
18 lần
20,02
6 lần
22,22
8 lần
23,32
15 lần
24,42
5 lần
25,52
5 lần
26,62
14 lần
28,82
16 lần
29,92
18 lần
33,33
23 lần
34,43
14 lần
35,53
17 lần
36,63
18 lần
37,73
7 lần
38,83
22 lần
39,93
34 lần
44,44
1 lần
45,54
5 lần
48,84
7 lần
49,94
7 lần
50,05
1 lần
55,55
1 lần
56,65
5 lần
58,85
13 lần
59,95
7 lần
64,46
4 lần
66,66
1 lần
67,76
3 lần
68,86
4 lần
69,96
14 lần
70,07
1 lần
72,27
2 lần
75,57
1 lần
77,77
1 lần
78,87
6 lần
79,97
6 lần
88,88
4 lần
89,98
11 lần
99,99
9 lần