Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 21/06/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
4 lần
01,10
5 lần
02,20
14 lần
03,30
12 lần
04,40
8 lần
05,50
6 lần
06,60
22 lần
07,70
10 lần
08,80
7 lần
11,11
2 lần
12,21
7 lần
13,31
4 lần
14,41
3 lần
15,51
6 lần
16,61
10 lần
17,71
7 lần
18,81
6 lần
19,91
5 lần
22,22
5 lần
23,32
4 lần
24,42
6 lần
25,52
7 lần
26,62
20 lần
27,72
3 lần
28,82
3 lần
29,92
10 lần
34,43
2 lần
35,53
3 lần
36,63
12 lần
37,73
3 lần
38,83
5 lần
39,93
2 lần
45,54
5 lần
46,64
9 lần
47,74
5 lần
48,84
9 lần
55,55
2 lần
56,65
8 lần
57,75
9 lần
58,85
6 lần
59,95
3 lần
66,66
11 lần
67,76
15 lần
68,86
18 lần
69,96
7 lần
77,77
2 lần
78,87
10 lần
88,88
4 lần
89,98
8 lần
90,09
5 lần
94,49
2 lần
97,79
1 lần
99,99
2 lần