Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 25/04/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
4 lần
01,10
3 lần
02,20
12 lần
03,30
13 lần
04,40
18 lần
05,50
16 lần
06,60
11 lần
07,70
10 lần
09,90
8 lần
11,11
3 lần
12,21
6 lần
13,31
16 lần
14,41
10 lần
15,51
13 lần
16,61
3 lần
17,71
9 lần
18,81
6 lần
19,91
11 lần
22,22
3 lần
23,32
17 lần
24,42
10 lần
25,52
11 lần
26,62
4 lần
27,72
10 lần
28,82
6 lần
29,92
10 lần
33,33
18 lần
34,43
17 lần
35,53
26 lần
36,63
17 lần
37,73
30 lần
38,83
7 lần
39,93
25 lần
44,44
6 lần
45,54
11 lần
46,64
8 lần
47,74
11 lần
48,84
3 lần
49,94
7 lần
55,55
4 lần
56,65
10 lần
57,75
24 lần
58,85
7 lần
59,95
11 lần
66,66
5 lần
67,76
15 lần
68,86
3 lần
69,96
10 lần
77,77
8 lần
78,87
5 lần
79,97
16 lần
80,08
1 lần
88,88
3 lần
89,98
4 lần
99,99
4 lần