Đo dàn đặc biệt chủ động

Hướng dẫn sử dụng

Xem kết quả từ ngày

Đến ngày

Dãy số cần thống kê

Chọn nhanh
  •  

Kết quả thống kê

Dàn số: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ngưỡng cực đại không xuất hiện dàn số : 55 ngày tính cả ngày về
( 01/01/2023 đến 01/03/2023 )
Điểm gan đến nay là: 1 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 17/06/2024 )